Úrady práce ponúkajú plne financované kurzy pre záujemcov o zamestnanie

Úrady práce predstavili nový národný projekt „Zručnosti pre trh práce“, ktorý má za cieľ podporiť ľudí v hľadaní práce alebo zlepšení ich pozície na trhu práce. Projekt umožňuje záujemcom absolvovať vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz podľa ich výberu, s nákladmi úplne hradenými úradom práce. Táto príležitosť je dostupná nielen pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre tých, ktorí sú zaevidovaní ako záujemcovia o zamestnanie.

Úrady budú akceptovať poskytovateľov vzdelávania, ktorí pôsobia v oblasti aspoň jeden rok. Žiadosti o príspevok na kurz je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začiatkom kurzu priamo na príslušnom ÚPSVaR. Pri schvaľovaní žiadostí sa bude zohľadňovať nielen individuálne potreby žiadateľov, ale aj potreby trhu práce.

Evidovaní uchádzači o zamestnanie budú mať nárok na preplatenie kurzov v plnej výške podľa dohodnutých podmienok. Záujemcovia o zamestnanie, ktorí nie sú momentálne zaevidovaní, musia sa zaregistrovať ako záujemcovia o zamestnanie a budú mať tiež prístup k financovaniu kurzov, avšak v nižšej miere.

Projekt je financovaný sumou 42 249 963,50 € z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a je plánovaný do marca 2026. Viac informácií o projekte je dostupných na oficiálnej stránke úradu práce.