Zvýšená zamestnanosť žien: Kľúč k oživeniu ekonomiky

V Európe dnes žije približne o päť percent viac žien než mužov, čo má výrazný dopad na ekonomiku, vrátane tej slovenskej. Posledné obdobie prinieslo významný nárast zamestnanosti medzi ženami, čo prispelo k takmer úplnému zotaveniu zamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Tento trend, ako konštatuje Ján Beka, vedúci oddelenia makroekonomických analýz Národnej banky Slovenska, podporili prílev zahraničnej pracovnej sily a najmä aktívnejšie zapájanie žien do pracovného procesu.

Zatiaľ čo zamestnanosť žien vzrástla o takmer 65 000, počet zamestnaných mužov klesol približne o 15 000. Významnou súčasťou tohto trendu boli ženy s vysokoškolským vzdelaním, ktorých vysoký príjem stimuluje zamestnávateľov k ich zamestnávaniu. V súčasnosti sa však pozornosť obracia k ženám s úplným stredným vzdelaním a zdôrazňuje sa potreba integrácie žien s nižším vzdelaním do pracovného trhu, čo by mohlo pomôcť vyrovnávať demografické zmeny.

Podľa Národnej banky Slovenska pribúdajú na trhu práce aj ženy narodené skôr, ktoré na konci roku 2023 tvorili dominantnú časť nárastu zamestnanosti žien. Tento jav kontrastuje s rokom 2021, keď si prácu najrýchlejšie nachádzali mladé ženy, čo súviselo s neistotou spojenou s koncom zdravotnej krízy.

Rozvoj podporných politík a nástrojov, ktoré ženám umožnia lepšie uplatniť sa na trhu práce, je kľúčový pre udržanie tohto pozitívneho trendu. Na Slovensku stále existuje priestor na zlepšenie, najmä v porovnaní so zamestnanosťou žien v iných európskych krajinách. Zlepšenie podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života by mohlo prilákať na trh práce ešte väčší počet mladých žien, čo by prispelo k ďalšiemu posilneniu ekonomiky.