Právnik

Mesto Banská Bystrica

Miesto práce
Československej armády, Banská Bystrica

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.04.2024 /dohodou

Mzdové podmienky (brutto)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradenie v 9. platovej triede, zvýšenie tarifného platu o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu, alebo kolegyňu s vyššie uvedeným vzdelaním, prípadnou praxou, otvorenou mysľou, aktívnym, všestranným a ľudským prístupom.

Náplňou práce nášho nového kolegu bude:

• riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva,
• zastupovanie Mesta Banská Bystrica v právnych sporoch,
• vypracovávanie návrhov zmlúv a právnych stanovísk,
• preskúmanie zákonnosti návrhov interných normatívnych aktov,
• zabezpečenie a vypracovanie právnych stanovísk k materiálom predkladaným do mestskej rady a do mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica,
• komunikácia a aktívna účasť pri pracovných stretnutiach,
• návrhy riešení a postupov pri vzniku prípadných sporných situáciách v spolupráci s inými organizačnými útvarmi Mesta Banská Bystrica,
• poskytovanie právneho poradenstva organizačným útvarom Mesta Banská Bystrica.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobných údajov
(vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzačov:

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2024/ prípadne dohodou
Predpokladaný termín osobných pohovorov: marec 2024

Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania.

Základná zložka mzdy:: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 29.02.2024 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Haasová
e-mail: zuzana.haasova@banskabystrica.sk
telef.: 048/4330123

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Prax na pozícii/v oblasti

prax minimálne 2 roky ako interný právnik alebo advokátsky koncipient

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

• znalosť práva a jeho aplikácia v praxi,
• výborná znalosť slovenského jazyka,
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
• bezúhonnosť,
• schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti,
• uvažovanie v súvislostiach, schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
• precíznosť, dôslednosť, komunikatívnosť, asertivita schopnosť zvládať záťažové situácie,
• diskrétnosť,
• vítaná je skúsenosť vo verejnej správe,
• vodičský preukaz typu B výhodou,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.

Kontakt

Kontaktná osoba: Zuzana Haasová
Tel.: +421484330124