Epický obrat: Slovensko uvoľňuje 317 miliónov eur na záchranu nezamestnanej mládeže a zraniteľných skupín!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí od 2. apríla významný projekt s názvom „Finančné stimuly pre zamestnanosť“, zameraný na pomoc mladým do 30 rokov a ďalším skupinám, ktoré čelia ťažkostiam na trhu práce. S rozpočtom až 317 miliónov eur sa projekt snaží uľahčiť vstup do pracovného života a zvýšiť motiváciu k dlhodobej zamestnanosti.

Cieľom je podpora pre osoby s prekážkami z dôvodu mladého veku, nízkeho vzdelania, zdravotných ťažkostí a ďalších bariér. Projekt ponúka motivačné finančné príspevky pre zlepšenie zamestnateľnosti a podporu pre mladých na absolventskú prax, zahŕňajúc aj finančnú pomoc zamestnávateľom.

V Slovenskej republike je evidovaných viac ako 140 000 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje väčšinu registrovaných nezamestnaných. Projekt „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ je pre nich prioritou, pričom prvá fáza bude spustená už v apríli, s postupným rozširovaním v nasledujúcich týždňoch.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy zdôrazňuje, že projekt nielenže pomôže ľuďom nájsť uplatnenie a zlepšiť ich životnú situáciu, ale zároveň prispieva k riešeniu problému nedostatku pracovnej sily na slovenskom trhu práce.

Medzi podporné opatrenia patria štartovacie príspevky pre začatie samostatnej zárobkovej činnosti, finančná podpora pre zamestnávateľov pri úprave pracovísk pre zdravotne postihnutých a príspevky na udržanie zdravotne postihnutých v zamestnaní. Tento projekt sa tak stáva kľúčovým nástrojom v rámci stratégie sociálneho začlenenia a zlepšenia podmienok na trhu práce na Slovensku.