Ako Zmena Minimálnej Mzdy Ovplyvňuje Vašu Peňaženku

Posledná aktualizácia: 20. januára 2024

V súlade so Zákonníkom práce má každý zamestnanec v právnom vzťahu právo na odmenu, ktorá nie je nižšia než stanovená minimálna mzda. Táto zásada sa uplatňuje nielen voči zamestnancom v klasickom pracovnom pomere, ale aj voči osobám pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako sú dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, a dohoda o pracovnej činnosti.

Od 1. januára 2024 sa na Slovensku zvýšila minimálna mzda na 750 EUR mesačne, čo predstavuje hodinovú sadzbu 4,310 EUR. Táto zmena je výsledkom rozhodnutí vlády Slovenskej republiky, ktorá sumu minimálnej mzdy každoročne aktualizuje prostredníctvom nariadenia. Cieľom je zaistiť, aby príjmy zamestnancov neklesli pod sociálne akceptovateľnú úroveň a zároveň podporiť rovné podmienky v mzdovej súťaži.

Minimálna mzda plní dve základné úlohy:

  1. Sociálno-ochrannú funkciu, ktorá má zaistiť dostatočný príjem zamestnancom a zabrániť neprimeranému podhodnoteniu pracovnej sily.
  2. Ekonomicko-kriteriálnu funkciu, motivujúcu k hľadaniu zamestnania namiesto závislosti od sociálnych dávok a ochranu pred nekalou konkurenciou prostredníctvom vyplácania nízkych miezd.

Aplikácia minimálnej mzdy sa líši v závislosti od typu odmeňovania:

  • Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov s mesačným odmeňovaním, kde sa pri kratšom pracovnom čase než 40 hodín týždenne, alebo pri neodpracovanom plnom mesačnom fonde pracovného času, suma minimálnej mzdy prizpôsobuje.
  • Hodinová minimálna mzda je stanovená pre pracovné miesta s 40-hodinovým pracovným týždňom, pričom sa zvyšuje, ak je na danom pracovisku kratší týždenný pracovný čas.

V prípade, že mzda zamestnanca v danom kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy, má zamestnanec nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy. Do tohto doplatku sa zahrňujú aj prémie, výkonnostné odmeny a osobné ohodnotenie, avšak nezapočítavajú sa príplatky za prácu nadčas, vo sviatok, za nočnú prácu, ani mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Tento krok predstavuje významnú zmenu pre pracovný trh a znamená zvýšenie životnej úrovne mnohých pracujúcich na Slovensku. Zároveň stanovuje nové východisko pre rokovania o mzdách a podmienkach práce